Podmienky používania

1. Definícia pojmov

1.1. Používateľ

Používateľ je ktokoľvek kto si prehliada obsah týchto webových stránok.

1.2 Registrovaný používateľ

Používateľ podľa bodu 1.1 týchto podmienok, ktorý má navyše v systéme vytvorený svoj používateľský účet. Na registrovaného používateľa sa vzťahujú všetky práva a povinnosti ako na používateľa.

1.3 Prevádzkovateľ

Každá osoba ktorá je zodpovedná za chod týchto webových stránok. Prevádzkovateľ môže, ale nemusí vystupovať aj ako registrovaný používateľ podľa bodu 1.2, resp. používateľ podľa bodu 1.1 týchto podmienok. V takom prípade sa na neho vzťahujú všetky práva a povinnosti ako na ostatných používateľov.

2. Práva a povinnosti

2.1 Používateľ je oprávnený zobrazovať obsah týchto webových stránok.

2.2 Používateľ je oprávnený spolupracovať na obsahu webových stránok prostredníctvom pridávania komentárov.

2.3 Registrovaný používateľ je oprávnený publikovať nové príspevky, pričom tieto príspevky publikuje pod vlastným používateľským účtom.

2.4 Používateľ sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2.5 Používateľ berie na vedomie, že nesmie žiadnym spôsobom propagovať či už otvorene alebo skrytou formou násilie a podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, náboženstva a viery, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zbrane a strelivo, propagovať vojnu, alkohol, fajčenie, užívanie omamných látok, liekov, jedov a prekurzorov príspevky a komentáre (ďalej len obsah)  s erotickým obsahom, pornografický obsah (vrátane detskej pornografie) ohrozovať psychický, fyzický a morálny vývin maloletých, ako aj narúšať ich emocionálny stav a ich duševné zdravie.

2.6 Prevádzkovateľ má právo zasiahnuť do profilu alebo obsahu používateľa, ak tento porušuje tieto všeobecné pravidlá a podmienky, resp. dobré mravy. Ak prevádzkovateľ zistí, že používateľ umiestnil na portál videá, obrázky alebo fotografie ktoré porušujú zákony Slovenskej republiky, vyhradzuje si právo takéto videá (fotografie) okamžite, po zistení ich publikovania odstrániť.

2.7 Používateľ si je vedomý svojej trestno-právnej zodpovednosti za údaje a obsah ktorý publikuje, a to v akejkoľvek podobe.

2.8 Používateľ v rámci svojich možností nesmie pridávať obsah ktorý už raz pridal, alebo sa na stránke už nachádza.

2.9 Používateľ nesmie poskytovať svoje prihlasovacie údaje (meno a heslo) iným osobám.

2.10. Používateľ nesmie zneužívať chyby na stránkach a je povinný ich nahlásiť, a to ihneď po ich zistení

2.11. Používateľ nesmie narušovať chod webstránok.

2.12. Užívateľ nesmie svojimi príspevkami propagovať detskú pornografiu – vtipy na tému sexu s maloletými (t. j. obsah týkajúci sa detí pod zákonom alebo pedomedvedíkov), odkazovanie na stránky s detskou pornografiou, fantazijné scenáre alebo scenáre s hraním rol znázorňujúce pedofíliu.

2.13 Prevádzkovateľ sa dištancuje od postojov, názorov a vyjadrení jednotlivých používateľov.

2.14 Pokiaľ používateľ usúdi že niektorý príspevok porušuje tieto pravidlá, má právo príspevok nahlásiť prevádzkovateľovi a to pomocou funkcie „Nahlásiť“ pri príspevku. Prevádzkovateľ sa zaväzuje tieto nahlásené príspevky pravidelne kontrolovať a pokiaľ zistí, že naozaj porušujú tieto podmienky, má právo takéto príspevky odstrániť.

2.15 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek obsah a to za účelom údržby stránok, z kapacitných alebo akýchkoľvek iných dôvodov.

2.16 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Táto zmena je platná okamžite po uverejnení novej verzie týchto podmienok.

2.17 Používateľ používaním týchto webových stránok vyjadruje súhlas s týmito podmienkami. V prípade, že s podmienkami nesúhlasí, nesmie používať tieto webové stránky a je povinný ich okamžite opustiť.

2.18 Prevádzkovateľ deklaruje, že tieto webové stránky slúžia iba k zábave, a príspevky uverejnené na týchto webových stránkach nemajú za úlohu propagovať akúkoľvek formu násilia, rasovej neznášanlivosti, propagáciu extrémistickych skupín a ani nemajú za úlohu urážať konkrétne osoby.